icon

PORTRET JOSEPHA CONRADA KORZENIOWSKIEGO

2017-10-09 17:38

Zapraszamy do wzięcia udziału w międzyszkolnym konkursie plastycznym:
"Portret Josepha Conrada Korzeniowskiego" dla klas I-III.

Regulamin konkursu:
1. Konkurs przeprowadzony będzie dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.
2. Uczniowie przygotowują pracę plastyczną: "Portret Josepha Conrada Korzeniowskiego".
- technika dowolna: malarstwo, rysunek, grafika komputerowa, techniki mieszane,
- prace wykonane węglem, ołówkiem lub pastelami muszą być odpowiednio zabezpieczone,
- format pracy nie mniejszy niż A4.
3. Prace konkursowe należy dostarczyć w kopercie do Szkoły Podstawowej Nr 10 w Jeleniej Górze
osobiście lub pocztą na adres:

Szkoła Podstawowa Nr 10
ul. Morcinka 31
58-500 Jelenia Góra


Z dopiskiem: Konkurs plastyczny "Portret Josepha Conrada Korzeniowskiego".

Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 10 swoje prace dostarczają do sali 303.

4. Prace należy dostarczyć do dnia 10 listopada 2017r. Każda praca powinna być opatrzona
nazwiskiem i imieniem autora, klasą, nazwiskiem opiekuna oraz nazwą szkoły. Prace te nie mogą być
zbiorowe.
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15 listopada 2017r. na stronie internetowej szkoły.
6. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Nagrody i dyplomy należy
odebrać osobiście w terminie podanym przez organizatora.
7. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.
8. Wysłanie pracy na konkurs wiąże się z wyrażeniem zgody na opublikowanie prac konkursowych
oraz danych ich autorów na wystawie w naszej szkole oraz na jej stronie internetowej.
8. Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie w SP Nr 10 w Jeleniej Górze, pod
nr 757649475.

Osobami organizującymi konkurs z ramienia szkoły są:
Patrycja Turczyńska oraz Anna Surma


Galeria zdjęć