NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

2017-07-18 19:34

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10
w JELENIEJ GÓRZE ul. Morcinka 31
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY :
KIEROWNIK GOSPODARCZY – 1 etat
1. Wymagania niezbędne:
 obywatelstwo polskie,
 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 wykształcenie co najmniej średnie o odpowiedniej specjalności ( ekonomicznej lub budowlanej ),
umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku kierownika gospodarczego,
 stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie i wykonywanie zadań na stanowisku kierownika,
 brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 nieposzlakowana opinia.
 wykształcenie wyższe o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na tym stanowisku i co
najmniej 2 letni staż pracy.
 wykształcenie średnie umożliwiające wykonywanie zadań na tym stanowisku i co najmniej 6 letni
staż pracy.
2. Wymagania dodatkowe:
 znajomość przepisów prawa w zakresie zadań realizowanych przez kierownika gospodarczego
z zakresu: prawa pracy, finansów publicznych, zamówień publicznych, prawa budowlanego oraz
umiejętność ich właściwej interpretacji i stosowania,
 umiejętność organizacji pracy w zespole, sumienność, rzetelność i kreatywność,
 umiejętność zarządzania zespołem pracowników,
 umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 kierowanie zespołem pracowników obsługi oraz określanie zadań i odpowiedzialności, a także
stwarzanie im warunków pracy oraz zapewnienie warunków bhp,
 planowanie, organizowanie oraz nadzorowanie prac remontowych budynku i urządzeń szkolnych
zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 zapewnienie sprawności techniczno-eksploatacyjnej budynku, urządzeń, dbanie o sprzęt
przeciwpożarowy, przeglądy sprzętu oraz budynków,
 prowadzenie księgi obiektu,
 prowadzenie i dokumentowanie spraw związanych z inwestycjami i remontami (usługi, dostawy)
i zakupami na terenie szkoły, zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych,
 realizacja zakupów wyposażenia materialnego szkoły, druków i materiałów kancelaryjnych,
a także środków czystości niezbędnych dla bezpiecznego i higienicznego funkcjonowania obiektów,
 wydawanie, ewidencjonowanie i rozliczanie środków czystości i ochrony osobistej pracowników.
 prowadzenie ewidencji majątku szkoły, ksiąg inwentarzowych pozostałych środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych,
 inwentaryzowanie i znakowanie sprzętu szkolnego, organizacja inwentaryzacji rocznej,
 prowadzenie szkolnej składnicy akt,
 sporządzanie sprawozdań i opracowań statystycznych dotyczących pracy administracji szkoły
4. Wymagane dokumenty:
 list motywacyjny;
 CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 oryginał kwestionariusza osobowego;
 kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem )
 zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;
 kserokopie dokumentów ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem )
potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe;
 oświadczenie o niekaralności;
 oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać
w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze
1 etatu;
 inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym jest mowa w ustawie o odpowiedzialności za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005 roku Nr 14, poz.114 ).
5. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych ( tj. z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. ) oraz ustawą z dnia 21listopada
2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)
6. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia
18 sierpnia 2017r. godz. 15.00 na adres :
Szkoła Podstawowa Nr 10 58-500 Jelenia Góra ul. Morcinka 31,
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko pracy – kierownik gospodarczy
w Szkole Podstawowej Nr 10 w Jeleniej Górze”
7. Aplikacje, które wpłyną do Szkoły po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
8. Otwarcie ofert nastąpi w Szkole Podstawowej Nr 10 w Jeleniej Górze w dniu 22 sierpnia 2017r.
o godz.9.00.
9. Termin rozmowy kwalifikacyjnej : 23 sierpnia 2017r.
10. Z „Regulaminem Naboru” można się zapoznać w Szkole Podstawowej Nr 10 w Jeleniej Górze przy
ul. Morcinka 31.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 075 764 94 75
11. Wynik naboru będzie wywieszony na tablicy informacyjnej w Szkole Podstawowej Nr 10 w Jeleniej
Górze.
Alina Rasiewicz
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 10
w Jeleniej Górze