Komunikat w sprawie zawieszenia zajęć.

2019-04-18 11:00

Na podstawie §18 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69) Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze informuje, że w dniach 18, 19 oraz 23 kwietnia 2019r. za zgodą organu prowadzącego zawiesza zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w związku z podjęciem akcji strajkowej przez pracowników szkoły.
O sposobie organizacji zajęć w dniach następnych zostaną Państwo poinformowani niezwłocznie poprzez dziennik elektroniczny oraz stronę internetową Szkoły.