icon

Nabór na stanowisko nauczyciela języka polskiego

2019-01-25 16:17

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze
ogłasza nabór na stanowisko pracy :

NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO

1. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania :
1.1. niezbędne:
1. posiada obywatelstwo polskie,
2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3. posiada wykształcenie wyższe o kierunku : język polski,
4. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego,
5. kandydat cieszy się nieposzlakowana opinią,
6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku nauczyciela.
1.2. dodatkowe:
-komunikatywność,
-umiejętność pracy w zespole,
-samodzielność i dobra organizacja pracy,
-umiejętność wykorzystywania technologii informatycznej i komunikacyjnej.

2.Zakres zadań na stanowisku nauczyciela :
1) dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez szkołę;
2) kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, poszanowanie godności osobistej ucznia;
3) zapewnienie prawidłowego przebiegu i efektów procesu edukacyjnego poprzez:
a) realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego, programu nauczania wybranego
z zestawu MEN lub własnego, dopuszczonego do użytku szkolnego przez Dyrektora,
b) opracowanie optymalnych planów nauczania i wychowania; organizowanie, monitorowanie
i ewaluację procesu edukacyjnego,
c) poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć, stosowanie właściwych metod nauczania
i środków dydaktycznych, kulturę i poprawność języka,
d) pobudzanie inicjatywy uczniów, zachowanie odpowiedniej postawy uczniów na zajęciach,
e) systematyczną obserwację, diagnozowanie i wykorzystywanie wyników badań kompetencji uczniów,
f) rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy, umiejętności i postaw uczniów, stosowanie zasad oraz kryteriów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów zawartych
w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania; opracowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania;
g) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów,
a w szczególności rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce oraz udzielanie pomocy w ich przezwyciężaniu,
h) rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień uczniów,
i) dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
j) rozwijanie własnego warsztatu pracy, podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej
i umiejętności dydaktycznych poprzez samokształcenie i udział w pracach zespołu przedmiotowego, korzystanie z wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych form doskonalenia zawodowego,
k) współpracę z wychowawcami klas, innymi nauczycielami, rodzicami uczniów.
4) realizowanie : "Planu rozwoju SP 10", planów pracy szkoły, programu wychowawczego
i profilaktycznego szkoły,
5) przestrzeganie "Statutu Szkoły", wewnątrzszkolnych regulaminów i procedur,
6) znajomość i posługiwanie się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, zgodnie z aktualnym stanem prawnym.
7) prawidłowe, zgodnie z przepisami, prowadzenie dokumentacji pedagogicznej.
8) czynny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, spotkaniach zespołów przedmiotowych
i komisji zadaniowych, realizowanie ich uchwał i postanowień,
9) pełnienie dyżuru zgodnie z harmonogramem dyżurów,

3. Forma zatrudnienia : umowa o pracę na czas określony - od 11.02.2019 r. do 21.06.2019r.
Wymiar zatrudnienia : 18/18

4.Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- CV powinno być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".
-kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
-kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach,szkoleniach,
-referencje,
-oryginał kwestionariusza osobowego,
-pisemne oświadczenie o niekaralności,

5.Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty można przesyłać pocztą na adres:
Szkoła Podstawowa nr 10 w Jeleniej Górze, ul. Morcinka 31, 58-500 Jelenia Góra
lub składać osobiście w Szkole Podstawowej nr 10 w godzinach pracy szkoły.
( poniedziałek - piątek. : 8:00 -15:00 ), w terminie do 31.01.2019r. włącznie.
Na kopercie powinien znajdować się dopisek: "Stanowisko nauczyciela języka polskiego".
Dokumenty, które wpłyną do szkoły po tym terminie, nie będą rozpatrywane.
6. Do wysyłanych dokumentów prosimy dołączyć podpisaną klauzulę :
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Szkołę Podstawową nr 10
w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym".
7. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 01.02.2019 r.

Wszelkie informacje dotyczące naboru można uzyskać osobiście w siedzibie
Szkoły Podstawowej nr 10 lub telefonicznie: 75 76 49 475
Paweł Domagała
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10
w Jeleniej Górze