icon

Konkurs międzyszkolny "Świąteczny słowniczek obrazkowy w języku angielskim/niemieckim"

2018-12-02 12:27

Zapraszamy dzieci uczęszczające do klas I - IV do udziału w konkursie!

Regulamin i poniżej karta uczestnika w konkursie plastycznym:
1. Cele konkursu:
- promowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia,
- poszukiwanie nowych środków wyrazu, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych,
- utrwalenie słownictwa związanego ze Świętami Bożego Narodzenia w języku angielskim oraz niemieckim.
2. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie słowniczka obrazkowego zawierającego słownictwo związane ze Świętami Bożego Narodzenia w języku angielskim lub niemieckim. Praca może być w formie książeczki oraz nie powinna przekraczać 50cm.
3. Udział w konkursie ma charakter międzyszkolny i jest skierowany dla uczniów szkół podstawowych klas I-IV. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
4. Jeden autor może nadesłać jedną pracę plastyczną.
Do prac należy dołączyć kartę uczestnictwa (załącznik nr 1- dostępny na stronie internetowej szkoły), którą powinien podpisać rodzic lub osoba uprawniona do reprezentowania dziecka.
5. Termin: do 17 grudnia 2018 r., Prace należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej
Nr 10 w Jeleniej Górze osobiście (do pokoju nauczycielskiego lub organizatora) lub pocztą na adres (z dopiskiem "Konkurs plastyczny- Świąteczny słowniczek"):
Szkoła Podstawowa Nr 10
ul. Morcinka 31, 58-500 Jelenia Góra
6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 18 grudnia 2018 r. na stronie internetowej www.sp10jg.pl. Prace przechodzą na rzecz Szkoły Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze. Spośród nich zostaną wybrane przez jury trzy najlepsze prace oraz wyróżnienia.
Od dnia 19 grudnia 2017r. prace będą eksponowane i sprzedawane na kiermaszu świątecznym w Szkole Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze. Środki ze sprzedaży przechodzą na cele szkoły.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywanie nadesłanych prac konkursowych oraz danych ich autorów na wystawie w naszej szkole oraz na jej stronie internetowej.

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 10 w Jeleniej Górze, nauczycielka mgr Ewa Wiśniewska

Załącznik nr 1

Karta uczestnika w konkursie plastycznym

"Świąteczny słowniczek obrazkowy w języku angielskim/niemieckim"

Imię i nazwisko autora:.......................................................
...........................................................................
Klasa:.........

Szkoła - adres, telefon:.......................................................
...........................................................................
...........................................................................

Imię i nazwisko opiekuna przygotowującego ucznia do konkursu:...................
............................................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U.Nr.133 pozycja 883) oraz na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu nadesłanych prac w dowolnym czasie i formie dla celów promocyjnych Organizatora.

.....................................................
Miejscowość, data Podpis autora prac/ opiekuna prawnego

Karta uczestnika w konkursie plastycznym

"Świąteczny słowniczek obrazkowy w języku angielskim/niemieckim"

Imię i nazwisko autora:.......................................................
...........................................................................
Klasa:.........

Szkoła - adres, telefon:.......................................................
...........................................................................
...........................................................................

Imię i nazwisko opiekuna przygotowującego ucznia do konkursu:...................
............................................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U.Nr.133 pozycja 883) oraz na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu nadesłanych prac w dowolnym czasie i formie dla celów promocyjnych Organizatora.

.....................................................
Miejscowość, data Podpis autora prac/ opiekuna prawnego